Privacy- & Cookiebeleid

Laatste wijziging op 3-5-2018

 1. Algemeen

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van de websites van Triple Living NV en de vennootschappen verbonden met Triple Living.

Triple Living, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen, België gekend in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0829.278.932  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.beleginhotel.be

Triple Living NV leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de ‘Wet van 11 december 1998’, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen.

 1. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

Wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die u ingeeft op onze websites of aanlevert op elke manier dan ook.

Op de contact pagina of in het flyin formulier verzamelen we uw naam en gemeente, emailadres, telefoonnummer en je vraag.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:

Wanneer u onze website bezoekt of van ons een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies. Onder punt 8 gaan we verder in op deze Cookies.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In bepaalde gevallen ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens via onze commerciële partners. Onze commerciële partners garanderen hierbij dat zij de desbetreffende persoonsgegevens op een legitieme manier verworven hebben en dat zij toestemming hebben om deze te delen met ons.

 1. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

 1. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door het doorsturen van uw gegevens via de website of via e-mail, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden. Door het achterlaten van uw gegevens op onze website of via e-mail stemt u in met het ontvangen van reclame en/of nieuwsbrieven betreffende onze projecten.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 1. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Triple Living NV en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van Triple Living NV om u te informeren over haar activiteiten.

 1. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van Triple Living NV om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt kunnen wij tevens statistieken op maken of enquêtes uit voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

 1. Verwerkingsmethode

Triple Living verwerkt uw gegevens op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast Triple Living kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor andere met Triple Living verbonden vennootschappen en bepaalde met de verwerking belaste personen (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door Triple Living aangestelde externe partijen.

 1. Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij houden persoonsgegevens over u slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens een contract of toepasselijke wetgeving. U kan ten allen tijde verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens de verwijderen, overeenkomstig hetgeen bepaald is onder punt 5.

 1. Uitoefening van uw rechten

 Eens u ons uw persoonsgegevens heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft u het recht om:

 • Een verzoek tot toegang en/of verbetering van de persoonsgegevens die wij van u hebben in te dienen.
 • Een verzoek tot verwijdering of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in te dienen. Verwijdering of beperking is niet mogelijk indien dit nodig is voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
 • Zich te verzetten tegen een verwerking met het oog op directe marketing. Verzet is niet mogelijk indien dit nodig is voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
 • Een verzoek tot gegevensoverdracht in te dienen (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat).
 • Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen. Dit kan via e-mail aan info@triple-living.be of per gedagtekende en ondertekende brief naar het hoofdkantoor, Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen, België, steeds mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hechten veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en de beveiliging en confidentialiteit ervan. We voorzien technische en organisatorische maatregelen in zo een manier dat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren de bescherming van uw rechten.

In geen geval kan Triple Living NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Triple Living NV houdt eraan je te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Triple Living NV niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Triple Living NV. Triple Living NV is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Triple Living NV raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in de Privacy & Cookie Policy.

 1. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van Cookies

Alle informatie over ons gebruik van cookies vind je hier terug:

Cookiebeleid